ZREALIZOWANE KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

Relacja z V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce”
(Zapraszamy na stronę www V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej)

baner_logopedia

16 i 17 września w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”.

Obiektem zainteresowania tegorocznej konferencji była przyszłość i rozwój logopedii, a w szczególności zagadnienia związane z naukowymi podstawami diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych, jak również kwestie dotyczące praktycznych metod i narzędzi diagnostycznych w logopedii.

Konferencję otworzyła prof. Alicja Ratuszna – pomysłodawczyni Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań, w którego murach odbywała się tegoroczna edycja wydarzenia logopedycznego. Gości przywitali również przedstawiciele organizatorów: prodziekan  ds. promocji i współpracy z otoczeniem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, prof. Magdalena Pastuchowa, ks. dr Wacław Królikowski SJ z Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie oraz dr Joanna Trzaskalik z Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, która wręczyła nagrodę „Logopedia Silesiaca”. Ideą tego wyróżnienia jest chęć podziękowania osobom bądź instytucjomza dokonania na rzecz śląskiej logopedii. W tym roku laureatką nagrody została Marzena Lampart-Busse – liderka Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, wybitna surdopedagog i neurologopeda, autorka licznych publikacji, jak np. książki pt.: „Logopedyczne opowiastki. Wykorzystanie bodźców niewerbalnych w ćwiczeniach percepcji słuchowej”.

Logopedia jako dziedzina transdyscyplinarna zgromadziła podczas konferencji  wielu wybitnych specjalistów, którzy debatowali nad różnymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi dyscypliny. Obrady V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej rozpoczęło wystąpienie prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa, który mówił o miejscu logopedii w nauce na tle innych dziedzin z nią związanych. Następnie głos zabrała specjalistka ze Stanów Zjednoczonych, zajmująca się zaburzeniami komunikacji – prof. dr Henriette W. Langdon, która poruszyła problem mono- i bilingwizmu wśród dzieci. Pierwszą część zamknęło wystąpienie dr. hab. prof. UMCS Tomasza Woźniaka, który wygłosił referat pt. „Logopedia oparta na dowodach”.

Druga część cyklu wykładowego poświęcona była metodom i technikom pracy logopedy w sytuacji konkretnych zaburzeń. Prof. dr Yulia O. Filatowa z Rosji opowiedziała o procesach rytmizacji w kształtowaniu się mowy i jej zaburzeniach, natomiast prof. dr Kurt Eggers z Belgii przybliżył słuchaczom najnowsze tendencje w terapii jąkania, bazujące na założeniach teorii evidence based practice, o której w pierwszej części mówił także prof. Woźniak. Na zakończenie dr hab. Irena Polewczyk poruszyła temat wyzwań edukacyjnych związanych z  funkcjonowaniem dziecka z APD w szkole.

Po zakończeniu obu sesji wykładów goście mieli okazję do wymiany poglądów i doświadczeń, podczas panelu dyskusyjnego: „Dokąd zmierza logopedia?”. Głównym tematem debaty było miejsce logopedii w świecie nauki, potrzeba stworzenia kierunku akademickiego, który w trybie dziennym pozwoliłby kształcić logopedów, a także umożliwiłby uzyskanie tytułu doktora logopedii, a nie jak do tej pory – językoznawcy, pedagoga czy lekarza o specjalności logopedycznej. W szerszym stopniu omawiana była coraz popularniejsza metoda badawcza – evidence based practice.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyło 5 sekcji panelowych, w których można było wysłuchać wielu referatów dotyczących wybranych aspektów terapii logopedycznej oraz ich efektywności.

Drugiego dnia słuchacze mieli okazję zapoznać się z referatami polskich badaczy poświęconymi artykulacji i jej zaburzeniom. Wysłuchali wykładu dr hab. prof. UŚ Barbary Ostapiuk na temat źródeł niezgodności w ocenie (wędzidełka) języka. O pre-, peri- i postnatalnych uwarunkowaniach dobrostanu dzieci z desonoryzacją opowiedziała dr hab. Lilianna Konopska. Na zakończenie pierwszej części obrad dr hab. Anita Lorenc zaprezentowała wyniki swoich badań na temat polskich retrofleksów prowadzonych wraz z Instytutem Politechnicznym w Polskiej Akademii Nauk.

Po dyskusji oraz krótkiej przerwie odbyła się ostania część wykładowa. Prof. dr Eliana Danilavichiutie z Ukrainy oraz prof. nadzw. dr. hab. Karel Neubauer z Czech przybliżyli zagadnienia związane z nowymi metodami terapii neurologopedycznej. Na zakończenie, w wykładzie pt. „Efektywność terapii logopedycznej w przypadku zaburzeń czynności prymarnych i artykulacji”, dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska przedstawiła wyniki badań, które przeprowadziła analizując karty własnych pacjentów z ostatnich pięciu lat.

 

Na zakończenie drugiego dnia uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w warsztatach naukowo-szkoleniowych prowadzonych przez wybitnych specjalistów. Dotyczyły one terapii dzieci z APD, afazją czy dysfunkcją czynności prymarnych, a także rehabilitacji głosu w dysfonii porażennej. Nie pominięto również takich zagadnień, jak dialog w diagnozie i terapii logopedycznej czy wczesna nauka czytania.

W trakcie konferencji prezentowane były również postery, które stanowiły źródło cennych informacji na temat najnowszych badań z zakresu logopedii. Tematyka plakatów obejmowała takie m.in. zagadnienia, jak zaburzenia mowy  i czynności prymarnych oraz nowoczesne metody i technologie w ramach terapii logopedycznej dzieci. Wśród autorów znaleźli się badacze z Polski, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowo udane i odbiło się szerokim echem w środowiskach naukowych w Polsce jak i za granicą. Na konferencję przybyło około 200 osób – wszyscy mieli możliwość wysłuchania wykładów zagranicznych uczonych oraz wzięcia udziału w niezwykle inspirujących dyskusjach, także aktywnemu dzięki tłumaczeniu symultanicznemu zapewnionemu przez organizatorów.

Konferencję, dzięki staraniom Fundacji AGERE AUDE, dotował – w ramach umowy 897/P-DUN/2017 ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski oraz Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów.

tekst: Anna Mitura, dr Joanna Przyklenk

zdjęcia: Małgorzata Grzonka

 


 

 

Międzynardowa Konferencja Logopedyczna „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii  logopedycznej”,
Chorzów, 10 października 2015 roku.

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

10 października 2015r. w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna zatytułowana Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. Organizatorami tego wydarzenia był Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude.

Konferencja miała na celu poznanie oraz rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej współczesnych tendencji w diagnozie i terapii logopedycznej. Następstwem tak zarysowanego tematu miały być świadome działania podejmowane przez specjalistów w obszarze wczesnej interwencji logopedycznej, diagnozy i terapii zaburzeń mowy u pacjentów z różnymi dysfunkcjami, a także rzeczowa współpraca wielospecjalistyczna..

Inicjatorką i dobrym duchem wydarzenia była dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, która od lat inspiruje rozwój śląskiej logopedii oraz promuje wyniki najnowszych badań naukowych w tej dziedzinie. Ponadto w wydarzeniu udział wzięli Prelegenci, którzy reprezentowali nie tylko czołowe Ośrodki naukowe w Polsce, ale także placówki zagraniczne, w tym Włochy, Słowację, Czechy, Rosję, Wielką Brytanię oraz USA.

PLAKAT_LOGOPEDIA_A1.cdr   my w gazecie