WYKŁADOWCY

Beata Kawala 2Prof. dr hab. n. med. Beata Kawala
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Krajowy konsultant w dziedzinie ortodoncji, autorka lub współautorka 355 publikacji oraz komunikatów zjazdowych, członkini komitetów naukowych w 5 czasopismach. W ciągu 15 lat pracy naukowo-badawczej zainteresowania prof. Beaty Kawali, związane z ortodoncją, dotyczyły m.in. profilaktyki w zakresie ortodoncji, wykorzystania metody bliźniąt do oceny wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na wady zębowo-zgryzowe u bliźniąt mono- i dizygotycznych. Prof. Beata Kawala zajmowała się ustaleniem standardów postępowania ortodontycznego u pacjentów dorosłych z zaawansowaną chorobą przyzębia. Jako członkini zespołu badawczego projektu służącego rozwojowi młodych naukowców uczestniczyła w badaniach nad obiektywną oceną współpracy pacjentów ortodontycznych leczonych aparatami zdejmowanymi. Prof. Beata Kawala była promotorem 14 zakończonych przewodów doktorskich, obecnie przygotowywane są kolejne 4 dysertacje doktorskie. Była kierownikiem 8 specjalizacji zakończonych i 2 obecnie  realizowanych. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.


Dr hab. Lilianna KonopskaLilianna Konopska (2)
Prof. USz w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

Rozległe zawodowe doświadczenie zdobywała pracując jako logopeda w placówkach medycznych i oświatowych, w tym w Klinice Ortodoncji PAM w Szczecinie (1994–1999). Od 2000 r. jest pracownikiem Katedry Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe lokują się w obszarze interdyscyplinarnym, tj. w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, w dyscyplinie pedagogika i w dyscyplinie językoznawstwo. Problematyka publikowanych prac badawczych dotyczy językowego funkcjonowania człowieka, a zwłaszcza objawów i przyczyn zaburzeń językowych wraz z procedurami i strategiami postępowania w działaniach diagnostycznych i naprawczych. Autorka pracy Wymowa osób z wadą zgryzu (2006), pierwszego monograficznego opracowania problematyki jakości wymowy osób z wadami zgryzu oraz standardów Postępowania logopedycznego w przypadku osób z wadą zgryzu (2008, 2015). Kolejna monografia Desonoryzacja w dyslalii. Analiza artykulacyjna, akustyczna i audytywna (2015) poświęcona jest problematyce zaburzeń w realizacji dźwięczności fonemów obstruentalnych. Dokonane analizy koncentrują się na pierwszym etapie postępowania logopedycznego i opisie objawu, kolejne zaś publikacje poświęcone są poszukiwaniom uwarunkowań zaburzenia (2017–2019).  


Barbara Ostapiuk (2)Dr hab. em. prof. USz  Barbara Ostapiuk
Uniwersytet Szczeciński
językoznawca, logopeda, em. prof. w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie w zawodzie logopedy zdobyła pracując w rozmaitych placówkach służby zdrowia i oświaty. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach logopedycznej teorii wadliwej wymowy, praktyce diagnostycznej i przyczynowym postępowaniu terapeutycznym u osób z wadą wymowy, w szczególności w odniesieniu do – pomijanej i niedocenianej w literaturze oraz w praktyce (medycznej i logopedycznej) – problematyki krótkiego wędzidełka języka. Zwieńczeniem jej prac badawczych są dwie monografie: Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii (2013) i Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logopedii (2013). Aktywnie działa na rzecz środowiska logopedycznego (m.in. przewodniczyła Zarządowi Pomorskiego Towarzystwa Logopedycznego, była członkiem Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego). Pełniła funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Logopedii i Glottodydaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


prof-DPluta-Wojciechowska3-mini-300x300[1]Prof. UŚ. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Językoznawca (specjalność logopedyczna), Instytut Językoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Opracowała Strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów (SMURF) oraz związaną z nią Fizjologiczną terapię miofunkcjonalną (FTM), która wywodzi się z ortodoncji, a także kompleksową terapię w przypadku zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i podniebienia. Prof. D.Pluta-Wojciechowska przez 17 lat była redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, a także członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN (obecnie Komisja nie działa); obecnie została zaproszona do prac Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. W trzech kadencjach była aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od czerwca 2011 roku do czerwca 2014 roku pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL. Od ponad 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami. Wydała 6 monografii i ponad 120 artykułów opublikowanych w czasopismach i monografiach wieloautorskich  w Polsce i za granicą.


Małgorzata Kulesa-MorawieckaDr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

od 2003 roku wykładowca akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz od 2008 roku na Wydziale Lekarskim UJ CM dla Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Wicedyrektor Instytutu Fizjoterapii WNZ UJ CM. Wykładowca na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Autorka publikacji i wystąpień z zakresu Fizjoterapii Układu Ruchowego Narządu Żucia (URNŻ). Przeprowadziła kilkadziesiąt podyplomowych kursów teoretycznych i praktycznych z zakresu Fizjoterapii w Dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych. Prowadzi między innymi przedmioty: Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych, Fizjoterapia w wadach postawy, Logopedia w fizjoterapii dla studentów Fizjoterapii UJ CM oraz UP w Krakowie. Od 15 lat prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną oraz Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia CRMK. Współpracuje z Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie, Universitat de Granada, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Współpracuje z Zespołem gnatologicznym Kliniki Stomatologicznej Dentist w Krakowie oraz Estetica w Gdyni.


Małgorzata Kuc-Michalska (2)Dr Małgorzata Kuc-Michalska 
Podyplomowe Studium Ortologopedii Uniwersytetu Śląskiego

w 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Pracę doktorską zatytułowaną „Długość trwania skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klasą szkieletową na podstawie metody CVM” opublikowała w styczniu 2010 roku w The Angle Orthodontist wraz z jednym z twórców metody CVM (Cervical Vertebral Maturation) dr Tiziano Baccettim, Od 1999 roku prowadzi wykłady z ortodoncji w Podyplomowym Studium Ortologopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest czynną uczestniczką wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Od 2009 roku wygłasza prezentacje i wykłady, jak również publikuje artykuły dotyczące m. in.: analizy kręgów szyjnych metodą CVM, porównania długości skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klasą szkieletową, wczesnego leczenia ortodontycznego zaburzeń klasy III i asymetrii, nieoperacyjnego leczenia wad szkieletowych III klasy i zgryzu otwartego, leczenia ortodontycznego pacjentów dorosłych z chorobami przyzębia, leczenia zaburzeń zębowych (reinkluzji, transpozycji, hypo i i hyperdoncji). Od maja 2018 roku przewodnicząca Śląskiego Regionalnego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Główne zainteresowania naukowe dr Małgorzaty Kuc-Michalskiej koncentrują się wokół nieoperacyjnego, ortopedycznego leczenia wad szkieletowych, dojrzałości szkieletowej i jej wpływu na wyniki leczenia, zastosowania szybkiej ekspansji szczęki w leczeniu szczękowo-ortopedycznym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpływu dysfunkcji oddychania, mowy i postawy na powstawanie zaburzeń szkieletowych.


Izabela malickaDr Izabela Malicka
International School of Krakow

logopeda, filolog języka polskiego, wykładowca akademicki, członek PTO. Pracuje w International School of Krakow, gdzie zajmuje się opieką logopedyczną dzieci anglojęzycznych.  Od 10 lat prowadzi terapię w zakresie zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia oraz  ankyloglosją, wadami zgryzu, jak również z pacjentami z dysfunkcją oddychania oraz połykania. Pomysłodawczyni oraz inicjatorka powstania „Centrum Terapii Osób z Wadami Twarzoczaszki” w Krakowie. Zainteresowania naukowe dr Izabeli Malickiej dotyczą wpływu warunków anatomiczno – czynnościowych na mowę dziecka.


Barbara SamborDr Barbara Sambor
Uniwersytet Śląski w Katowicach

aktorka (absolwentka Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi), logopeda medialny, neurologopeda, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz starszy wykładowca na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się badania procesów biologicznych mających wpływ na artykulację i fonację osób zawodowo posługujących się głosem, zagadnienia z zakresu patofonetyki, dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia oraz neurogenne zaburzenia mowy. W praktyce logopedycznej zajmuje się m.in. rehabilitacją głosu, pracą z pacjentami ortodontycznymi i ortognatycznymi, rehabilitacją neurologopedyczną oraz terapią artystów: aktorów, wokalistów i śpiewaków. Czynna uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, w tym zagranicznych m.in. w Danii, Portugalii, Irlandii, Włoszech, Grecji i Rosji.


Jolanta Jarka
Lekarz stomatologii

ukończyła studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego  Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1980 roku. Właściciel pięciostanowiskowej specjalistycznej praktyki ortodontycznej, która posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z ortodoncji. Przewodnicząca Opolskiego Kola Regionalnego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Organizator VIII Zjazdu PTO w Opolu oraz 9 innych ogólnopolskich konferencji a także licznych kursów i szkoleń dla Opolskiego Koła Regionalnego PTO. Członek EOS i AAO.  Autorka licznych wystąpień.