Zrealizowane seminaria ogólnopolskie

 

poster program ostateczna wersja 1
III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. „Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna”

Katowice, 30 maja 2016 roku

Kolejne już Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe odbyło się 30 maja 2016 roku. Tym razem zajęto się problematyką kompleksowej diagnozy i terapii logopedycznej. Stąd do wygłoszenia wykładów zaproszono różnych specjalistów: logopedów, lekarzy, pedagogów. Spotkanie było również okazją do naukowej dyskusji, w której wzięli udział zaproszeni wykładowcy, w tym młodzi naukowcy.

11.


II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.: „Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce”
Katowice, 6 marca 2015 roku

20156 marca 2015 roku odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce, zorganizowane przez Logopedyczne Seminarium Naukowe i Koło Doktorantów działające w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Pomysłodawczynią projektu jest dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska.

Logopedyczne Seminarium Naukowe jest projektem promującym śląską logopedię. Celem seminarium jest upowszechnianie logopedycznych badań naukowych prowadzonych przede wszystkim na Śląsku. Pomysł ten narodził się w Instytucie Języka Polskiego, gdzie od wielu lat prowadzone są działania promujące nowoczesną logopedię w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym. Celem tego seminarium było zapoznanie uczestników z nowoczesnymi badaniami prowadzonymi na Śląsku (nie tylko) w dziedzinie logopedii, ale również dyscyplin pokrewnych.

Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili zarówno doświadczeni naukowcy jak i młodzi badacze.
Uroczystego otwarcia Seminarium dokonała dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, dyrektor Instytutu Języka Polskiego.W pierwszej części Seminarium prelegenci wygłosili następujące referaty:

 • dr hab. prof. Mirosław Michalik: Logopedyczne konceptualizacje, butiki i rabunki – szkic metodologiczny,
 • dr hab. prof. APS Sławomir Śniatkowski: Logopedia, lingwistyka edukacyjna, neurodydaktyka – trzy metodologie w kontekście skutecznej komunikacji językowej,
 • dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska: Głoska jako przedmiot badań i terapii. Metodologia diagnozy i terapii,
 • doc. dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera, dr n. med. Beata Kazek: Padaczka a komunikacja.

Pierwszą część seminarium zakończyła burzliwa dyskusja dotycząca wygłoszonych referatów, po czym nastąpiła krótka przerwa.

Podczas drugiej części Seminarium prelegenci omówili następujące zagadnienia:

 • dr hab. Irena Polewczyk: Diagnoza percepcji słuchowej – od badań do praktyki,
 • mgr Barbara Jeziorczak, dr Katarzyna Węsierska: Diagnozowanie jąkania u dzieci – prezentacja narzędzia diagnostycznego,
 • dr n. med. D. Piekaj-Stefańska:Współpraca foniatry i logopedy w zakresie emisji głosu,
 • mgr Małgorzata Spendel: Neurologiczne podstawy diagnozy i terapii logopedycznej,
 • mgr Agnieszka Wilk: Zakłócenia artykulacji warunkowane prognatyzmem i ankyloglosją. Studium przypadku dziewięcioletniego chłopca,
 • mgr Edyta Ozga: Komunikowanie się dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli o potrzebie pogłębionych badań logopedycznych.

Wygłoszone referaty również stały się okazją do naukowej dyskusji, w której wzięli udział zarówno zaproszeni wykładowcy, młodzi naukowcy, jak i uczestnicy Seminarium. Podsumowania drugiego Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego dokonała dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, która wykazała jak ważny jest dialog między teoretykami i praktykami w dziedzinie logopedii oraz jak ważna jest współpraca ze specjalistami pokrewnych dyscyplin mających wpływ na rozwój mowy.OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NAUKOWE. CZĘŚĆ I pt. 
„Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce” 
Katowice, 9 maja 2014 r.

okładka9 maja 2014 Logopedyczne Seminarium Naukowe i Koło Doktorantów działające w Instytucie Języka Polskiego zorganizowały pierwsze ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce”. Celem spotkania było zapoznanie słuchaczy z innowacyjnymi badaniami prowadzonymi na Śląsku. Badacze podejmują nowe wyzwania zarówno w obszarze logopedii teoretycznej, jak i praktycznej. Seminarium umożliwiło również stworzenie przestrzeni do dyskusji i rozważań na temat współczesnej roli logopedów i terapeutów.

Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili doświadczeni naukowcy i młodzi adepci. Połączenie międzypokoleniowej pasji zdobywania wiedzy i umiejętności również wpisuje się w nurt śląskiej logopedii.

Seminarium uroczyście zainaugurowała dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa.

W pierwszej połowie spotkania zaproszeni goście przedstawili następujące wystąpienia:

 • dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska: Mowa rozszczepowa w świetle badań własnych. Implikacje diagnostyczne i terapeutyczne
 • dr Katarzyna Węsierska: – Zaburzenia płynności mowy – przegląd prowadzonych bada
 • dr Iwona Michalak-Widera: Prace badawcze nad tworzeniem rzetelnego narzędzia doprzesiewowych badań logopedycznych 
 • dr Irena Polewczyk: Wokół percepcji słuchowej. Logopedia śląska na tle badań polskich
 • mgr Aleksandra Łada: Dysfagia wczesnodziecięca – etiopatologia, leczenie, perspektywa neurologopedyczna
 • dr Marzena Machoś- Nikodem: Z problematyki wczesnej interwencji logopedycznej

Druga połowa seminarium została wypełniona referatami dotyczącymi poniższych zagadnień:

 • mgr Barbara Sambor: Typy zaburzeń połykania i pozycji spoczynkowej języka u osób dorosłych i ich wpływ na budowę artykulacyjną głosek w świetle badań własnych
 • mgr Agnieszka Sowa: Czy istnieje zależność pomiędzy realizacją czynności prymarnych a mową? Studium przypadku
 • mgr Michalina Kłeczek-Marek: Specyfika postępowania logopedycznego w gerontologopedii
 • mgr Justyna Serwin: Niewerbalna i werbalna komunikacja osób z rozszczepem podniebienia
 • mgr Kamila Kuros, mgr Natalia Moćko: Profilaktyka logopedyczna – cele, zadania, motywacja
 • mgr Aurelia Malicka: Niezbadane obszary użycia języka przez dzieci z rozszczepem kręgosłupa
 • mgr Agata Szymura: Grupy samopomocowe oraz problem identyfikacji jako istotne elementy terapii jąkania (w świetle prowadzonych badań)
 • mgr Monika Sobańska-Pakura: Turnusy terapeutyczne jako jedna z kompleksowych form terapii jąkania 

Podsumowanie konferencji poprowadziła dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, która podziękowała prelegentom za ciekawe i różnorodne wystąpienia oraz słuchaczom za liczne przybycie i aktywne zaangażowanie w dyskusji. Taka formuła naukowej konferencji zdaje się być właściwą odpowiedzią na potrzebę dialogu między środowiskiem naukowców i praktyków. Zwieńczeniem minionego seminarium jest planowana publikacja.