REGULAMIN

REGULAMIN KONFERENCJI

Konferencja Logopedyczno-Ortodontyczna 
Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania

17 lipca 2020 roku
formuła online

Paragraf 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konferencji Logopedyczno-Ortodontycznej „Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania” (dalej: Konferencja) jest Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude (dalej: Organizator) z siedzibą w Chorzowie (41-500), przy ulicy Żołnierzy Września 73/6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000524653, o numerach: NIP 6272739863, REGON 243685254.

          Kontakt do Organizatora:
          Katarzyna Sujkowska-Sobisz, tel.: 604 611 464
          e-mail: k.sujkowska-sobisz@agereaude.pl

         Rejestracja i opłata konferencyjna:
        
Magdalena Pyrczak, e-mail: m.pyrczak@agereaude.pl 

 1. Konferencja skierowana jest w szczególności do specjalistów logopedów i ortodontów. Program Konferencji dostępny jest pod adresem URL http://www.konferencjalogopedyczna.pl/pl/najblizsze-wydarzenie/program/
 2. Konferencja jest organizowana przy współudziale organizacji wymienionych pod adresem URL http://www.konferencjalogopedyczna.pl/pl/patronaty/ i w czasie Konferencji mogą pojawić się materiały promujące te organizacje.

Paragraf 2
REJESTRACJA I ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) oraz dokonanie opłaty konferencyjnej (dalej: opłata konferencyjna), o której mowa w §3 niniejszego regulaminu. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem URL http://www.konferencjalogopedyczna.pl/pl/najblizsze-wydarzenie/rejestracja/
 2. Zgłoszenia do udziału w Konferencji Organizator przyjmuje do dnia 15.07.2020 r. lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc.
 3. Osoby, które zarejestrują się na Konferencję i dokonają opłaty konferencyjnej otrzymają status Uczestnika Konferencji (dalej: Uczestnik).
 4. Konferencja odbędzie się w formule zdalnej, za pośrednictwem platformy internetowej.
 5. Rejestracja, przeglądanie strony internetowej Konferencji oraz udział w Konferencji wymaga połączenia z Internetem.
 6. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają na dzień przed Konferencją, w dniu 16.07.2020 link dostępowy wraz z loginem i hasłem do panelu konferencyjnego na platformie internetowej zapewniającej przekaz audio, wideo oraz możliwość zadawania pytań ekspertom w formie czatu tekstowego.
 7. Link dostępowy zostanie przesłany na adres email Uczestnika Konferencji, podany w formularzu rejestracyjnym. Link dostępowy może być wykorzystywany jedynie przez Uczestnika i nie może być przekazywany osobom trzecim.
 8. W przypadku trudności w zalogowaniu się na platformie konferencyjnej w dniu Konferencji, Uczestnik niezwłocznie powiadamia Organizatora o tym fakcie w formie mailowej lub telefonicznej. Jeśli trudności nie będzie można usunąć, Organizator zapewni Uczestnikowi dostęp do zarejestrowanej w formie wideo Konferencji w ciągu 48 godzin od jej zakończenia.
 9. Uczestnik zgadza się na wykonywanie nagrań audio, fotografii i wideo oraz zrzutów ekranowych w trakcie Konferencji z udziałem Uczestnika. Organizator ma prawo wykorzystywać zrzuty ekranowe, fotografie i nagrania z wizerunkiem Uczestnika w celach marketingowych i promocyjnych w kontekście Konferencji.
 10. Uczestnik, który nie wyrażą zgody na publikację zdjęcia, fragmentu nagrania wideo przedstawiającej wyłącznie jego/jej wizerunek proszony jest o wysłanie takiej informacji na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu z ramienia Organizatora.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przebiegu Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników, osób trzecich oraz Organizatora.
 12. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej Konferencji, w tym sposobu jej organizacji. Opinie Uczestników mogą być zbierane w formie ankiety elektronicznej.
 13. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji.
 14. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Konferencji. Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanej Konferencji.

Paragraf 3
OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

 1. Udział w Konferencji jest płatny w kwocie 260 zł przelewem na konto Organizatora podane w formularzu rejestracyjnym Konferencji.
 2. Wniesienie opłaty konferencyjnej uprawnia Uczestnika do otrzymania linku dostępowego do udziału w Konferencji w formie zdalnej.
 3. Organizator dopuszcza możliwość udziału w Konferencji Uczestników na warunkach „VIP” dla wybranych osób, które otrzymają zaproszenia imienne.
 4. Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji w formie zdalnej za pośrednictwem platformy konferencyjnej.
 5. Opłata konferencyjna nie obejmuje innych kosztów poniesionych przez Uczestnika, oprócz kosztów określonych w pkt. 4 niniejszego paragrafu.
 6. Organizator może wystawić dokument księgowy potwierdzający wniesienie opłaty konferencyjnej. Dokument taki zostanie wystawiony przez Organizatora tylko w przypadku uiszczenia tejże opłaty z konta bankowego instytucji zgłaszającej (dalej: Nabywca) Uczestnika oraz wypełnienia przez Uczestnika pól w formularzy rejestracyjnym dotyczących danych instytucji wnoszącej opłatę konferencyjną – nazwa, adres i nr NIP.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
 8. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Konferencji Uczestnikowi, który nie dokonał wpłaty w terminie, do dnia 15.07.2020 r.
 9. Zwrot opłaty konferencyjnej może nastąpić w sytuacji, kiedy Uczestnik odwoła swój udział w Konferencji do dnia 10.07.2020 r. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest do wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail osoby kontaktowej wskazanej w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Organizator przyjmuje rezygnację, a wniesiona opłata konferencyjna zostanie zwrócona przelewem bankowym na rachunek, z którego dokonano zapłaty. Odwołanie uczestnictwa po dniu 10.07.2020 r. zwalnia Organizatora z obowiązku zwrotu opłaty konferencyjnej.
 10. Uczestnikowi, który dokonał opłaty konferencyjnej, a nie uczestniczył w Konferencji i nie poinformował Organizatora o tym fakcie opłata konferencyjna nie będzie zwrócona.
 11. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobami wskazanymi do kontaktu z ramienia Organizatora.

Paragraf 4
CERTYFIKATY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI ORAZ PUNKTY EDUKACYJNE DLA LEKARZY ORTODONTÓW

 1. Każdy Uczestnik Konferencji otrzyma po jej zakończeniu imienny certyfikat uczestnictwa.
 2. Certyfikaty zostaną przesłane Uczestnikom na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Na podstawie art. 19b ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t,j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 z późn. zm.) oraz uchwały nr 168/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 19.02.2020 r. Organizator został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000140-002-001.
 4. Uczestnik, który jest lekarzem może otrzymać punkty edukacyjne za udział w Konferencji w liczbie 10.
 5. Uczestnik, który chce otrzymać punkty edukacyjne za udział w Konferencji jest zobowiązany do:
 6. wysłania na początku konferencji, czyli w dniu Konferencji między godz. 8.30 a 10.00 informacji w formie maila na skrzynkę kontaktową organizatora: m.pyrczak@agereaude.pl o treści: „Potwierdzam zalogowanie się do panelu konferencyjnego „Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania”. Zobowiązuję się do uczestnictwa w całej konferencji. W razie problemów technicznych będę kontaktował/a się z Organizatorem w celu ich rozwiązania.
 7. wysłania po zakończeniu Konferencji informacji na skrzynkę kontaktową organizatora: m.pyrczak@agereaude.pl o treści: „Informuję, że wziąłem/wzięłam udział w całej konferencji „Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania.”

Zestaw dwóch ww. informacji mailowych Uczestnika zostanie dostarczony Okręgowej Izbie Lekarskiej w        Katowicach jako dowód udziału Uczestnika w Konferencji.

Paragraf 5
OCHRONA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Uczestnik, który wypełni i wyśle formularz rejestracyjny na Konferencję wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w tymże formularzu danych osobowych przez Organizatora w celach komunikacyjnych, w tym do zaprezentowania oferty Organizatora.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator oświadcza, iż:
 1. dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych i komunikacyjnych związanych z Konferencją na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celach rejestracji Uczestnika, nawiązywania kontaktu oraz przygotowania i dostarczenia Uczestnikowi certyfikatu uczestnictwa w Konferencji;
 3. dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.

Paragraf 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. niepoprawne wpisane danych przez Uczestnika w formularzy rejestracyjnym na Konferencję,
 2. brak dostępu do sieci Internet będącej w dyspozycji Uczestnika, uniemożliwiający Uczestnikowi dokonanie rejestracji i udziału w Konferencji albo ograniczenia w jej dostępności,
 3. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą rejestracji;
 4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które Organizator nie miał wpływu,
 5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku działania siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).

Paragraf 7
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Nazwa, tytuły i program Konferencji, w tym strona www, układ, logotypy, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Konferencji przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Określone w ust. 1 niniejszego paragrafu oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi.
 3. Nagrywanie i fotografowanie Konferencji, a także udostępnianie takich nagrań lub fotografii jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.

Paragraf 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konferencji jest opublikowany pod adresem URL http://www.konferencjalogopedyczna.pl/pl/regulamin-konferencji-logopedyczno-ortodontycznej-17-07-2020/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Każda kolejna wersja regulaminu obowiązuje osoby, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję oraz Uczestników, którzy zaakceptowali nowy regulamin.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, osobami trzecimi i Nabywcami będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 8. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu i jest dostępna pod adresem URL http://www.agereaude.pl/pl/polityka-prywatnosci-w-serwisach-internetowych-fundacji-wiedzy-i-dialogu-spolecznego-agere-aude/ Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2020 r.